Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

HKZ certificering

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg en is gebaseerd op ISO 9001 en branche specifieke eisen.

Het certificeren van instellingen is een instrument geworden om de kwaliteit van zorg van instellingen te verbeteren. Certificeren behelst het beoordelen van een organisatie op voorgeschreven normen door een onafhankelijke derde en het afgeven van een certificaat wanneer aan de normen wordt voldaan. Instellingen worden in toenemende mate verplicht certificaten te halen.

Meerwaarde

De ervaren waarde van HKZ hangt samen met het traject om het HKZ-certificaat te behalen en behouden, de inhoud van de normen en het auditproces. De ervaren waarde van het traject is dat kwaliteit op de kaart komt te staan, het denken en werken aan kwaliteit geborgd raken en medewerkers van elkaar gaan leren. De normen leiden tot ervaren verbeteringen in structuren en processen: betere beheersbaarheid, bestuurbaarheid en transparantie, meer uniformiteit, samenhang en continuïteit, meer betrokkenheid van medewerkers, cliënten en derden, een lerende organisatie en een cultuur van continue kwaliteitsverbetering. Verbeteringen in uitkomsten zijn niet direct zichtbaar voor medewerkers. De ervaren waarde van audits is gering. Audits bieden handvatten voor verbetering van de kwaliteit als adviezen van afdoende kwaliteit zijn en instellingen bereid zijn adviezen op te volgen, maar uiteindelijk gaat het om de legitimerende stempel ‘gecertificeerd’. Het certificaat eenmaal gekregen, verslapt veelal de aandacht voor HKZ.

Aanbeveling

Instellingen wordt aanbevolen HKZ minder als controle- en legitimerend middel te benaderen en meer als verbetermiddel. Deze verschuiving vraagt van instellingen dat zij auditoren meer als partner voor verbetering gaan zien, auditoren selecteren op de kwaliteit van hun adviezen en instellingen wordt aanbevolen zich niet te richten op het afvinken van de normen, maar op het communiceren en implementeren van het gedachtegoed van HKZ. Instellingen wordt tenslotte aanbevolen om het werken met HKZ nu laten rijpen en te helpen het schema te verbeteren en niet zonder een goede evaluatie van andere systemen en noodzaak over te schakelen naar een ander instrument dan HKZ.

Met de HKZ certificering toont u aan dat uw organisatie:
– goed georganiseerd is
– cliënten centraal stelt
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– betrouwbare resultaten presenteert
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector, financiers en de overheid worden gesteld

Digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS)

Safety Analyse heeft een Kwaliteit Management Systeem (KMS) opgezet waarmee u een managementsysteem (bv. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 OHSAS, VCA, VCU, HKZ of combinaties hiervan) digitaal kunt maken en beheersen.

Voordelen van een digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS):

  • Alle KMS digitaal beheersbaar
  • Het KMS wordt op uw bedrijfsvoering en processen ingericht
  • Optimale online toegankelijkheid op alle werkplekken
  • Altijd actuele versies van procedures, instructies, formulieren, agenda’s, notulen, etc.
  • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
  • Alle relevante normen altijd actueel
  • Up dates worden automatisch uitgevoerd

Opdrachtgevers

Steeds meer opdrachtgevers eisen, dat u aan de standaard kwaliteitsnormen voldoet, zoals die door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie zijn opgesteld. Het nut van certificaten bevorderen de handel. Ze scheppen duidelijkheid en vertrouwen. Ook helpen ze consumenten bij het nemen van koopbeslissingen. Producenten gebruiken het keurmerk of certificaat juist om hun concurrentiepositie te versterken. Zo kunnen ze aan klanten en opdrachtgevers laten zien dat het product of bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Spring naar toolbar