Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Certificering:

Safety Analyse ontwikkelt, implementeert en onderhoud managementsystemen voor haar klanten op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en Arbo  (VCA/VCU/ISO/MVO).

Kwaliteitszorg

Door het aanbrengen van de juiste structuur en de juiste borging op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu helpt Safety Analyse u de gewenste kwaliteit waar te maken. Safety Analyse is specialist op dit gebied met een jaren lange ervaring. U kunt uw kwaliteitssysteem of managementsysteem laten certificeren (HKZ, ISO, VCA, of VCU). Indien gewenst werkt Safety Analyse daarna samen met u aan continu verbeteren.

Digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS)

Safety Analyse heeft een Kwaliteit Management Systeem (KMS) opgezet waarmee u een managementsysteem (bv. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA, VCU, HKZ of combinaties hiervan) digitaal kunt maken en beheersen en altijd online beschikbaar is.

Voordelen van een digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS):

 • Alle KMS digitaal beheersbaar
 • Het KMS wordt op uw bedrijfsvoering en processen ingericht
 • Optimale online toegankelijkheid op alle werkplekken
 • Altijd actuele versies van procedures, instructies, formulieren, agenda’s, notulen, etc.
 • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk op Ipad (tablet) en Iphone (smartphone)
 • Alle relevante normen altijd actueel
 • Up dates worden automatisch uitgevoerd

Met certificering laat u uw klanten, concurrenten, leveranciers, personeel en investeerders zien dat uw organisatie voldoet aan de algemeen geldende aanbevolen procedures in de bedrijfstak.

Meer dan 1,2 miljoen bedrijven wereldwijd zijn ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd! Dat is niet voor niets!

Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO gecertificeerde leveranciers en/ of eisen certificering.

Regelmatig komt het voor dat niet-gecertificeerde bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingen of leverancier selecties.

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren.Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend.

Algemene voordelen van ISO certificering

 • ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren (procesoptimalisatie). Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen.
 • Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
 • Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
 • Problemen kunnen tijdig  gesignaleerd en geïdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
 • Interne audit
  Om te toetsen of iedereen zich aan de afspraken houdt die in het kwaliteitshandboek (digitaal) en de onderliggende certificatieschema’s zijn vastgelegd, houdt de interne auditor jaarlijks (of zoveel vaker als is vastgelegd of gewenst) een audit. Daarnaast wordt dan ook duidelijk of het handboek nog voldoet aan de eisen die in de norm zijn gesteld. Tijdens deze interne audit loopt de auditor het proces na zoals dat is vastgelegd.

  Bij een interne audit hoeven niet alle processen en procedures te worden gecontroleerd; er wordt alleen een steekproef gehouden. Afhankelijk van de eisen in het certificatieschema en de ervaringen binnen de organisatie zal de nadruk liggen op het werkproces, de informatiestroom in de organisatie of bijvoorbeeld registraties.

  Met het inhuren van een interne auditor van Safety Analyse huurt u een gediplomeerd intern auditor in die ervaring heeft met het onderhouden van verschillende kwaliteitssystemen. Op die manier kunt u profiteren van een brede ervaring. In ongeveer een halve dag loopt onze adviseur dan met u de stukken door en neemt hij een of meerdere interviews af. Op basis van de informatie op papier, de toelichting daarbij en de interview(s) stelt hij de rapportage op. Met deze rapportage heeft u een duidelijk en gefundeerd beeld of beleid en de afspraken nog gevolgd worden, en op welke punten van de onderzochte processen nog verbeteringen gewenst zijn.

  Directiebeoordeling

  In ieder kwaliteitssysteem is het verplicht om jaarlijks een directiebeoordeling te doen. Dit is de beoordeling door de directie of het betreffende kwaliteits- en veiligheidssysteem binnen het bedrijf functioneert, en of er het afgelopen jaar verbeteringen zijn voorgesteld, doorgevoerd of noodzakelijk zijn gebleken.

  De toetsing gebeurt aan de hand van bijvoorbeeld:

  • interne audits;
  • externe audits (certificering);
  • ad hoc inspecties, werkplekinspecties;
  • interne afwijkingen, klachtenformulieren, verbeterformulieren;
  • wijzigingen in wet- en regelgeving.

  In ongeveer een halve dag loopt onze adviseur de aangeleverde stukken door. Op basis van de informatie op papier en uw toelichting daarbij, stelt hij de rapportage op.

  Daarmee heeft u als directie een complete rapportage die voldoet aan de eisen die in het veiligheids- of kwaliteitssysteem gesteld worden. De rapportage van de directiebeoordeling kunt u gebruiken om  onderbouwde besluiten te nemen om, daar waar gewenst, aanpassingen te doen in het systeem, in het beleid of in de uitvoering van het proces.

  Auditbegeleiding

  De begeleiding bij een certificeringsaudit kan bestaan uit het uitvoeren van een pre-audit ter voorbereiding op de officiële certificeringsaudit. Met de resultaten van een pre-audit weet u of het systeem voldoet aan de eisen van volledigheid en actualiteit uit de norm, zodat de (her)certificeringsaudit soepel kan verlopen.

  Daarnaast kunnen onze adviseurs tijdens de audit aanwezig zijn, zodat kan worden ingespeeld op vragen en opmerkingen van de auditor. Op die manier worden eventuele door de auditor geconstateerde afwijkingen zo snel mogelijk opgelost.

  Wanneer een combinatie van certificaten beheerd moet worden, zal er overlap zijn in een aantal procedures. Wanneer dat het geval is, kan een pre-audit gecombineerd uitgevoerd worden voor een aantal systemen tegelijk. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

  Meer structuur door certificering, iedere organisatie naar een hoger plan. Certificeren loont!

  De meerwaarde van certificering, het is goedkoper dan u denkt.

  Safety Analyse stelt de certificering(en) voor u  op en begeleid u bij de externe audit, dit geeft rust.

 • ISO, VCA, HKZ, certificering
Spring naar toolbar