V&G-plan

Voor bouwprojecten met een verhoogd risico en voor bouwprojecten waarbij meerdere partijen zijn betrokken, moet een V&G-plan worden opgesteld. In dit plan staan de afspraken en verantwoordelijkheden, die de betrokken partijen zijn overeengekomen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Safety Analyse stelt samen met de betrokkenen het V&G-plan op, ziet toe op de naleving ervan door middel van periodieke inspecties en rapporteert aan het management.

Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) zijn. In een V&G plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Er moet een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) beschikbaar zijn als:

 • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn
 • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 werkdagen
 • wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt

Een V&G-plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

Regelgeving Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan):

 • De opdrachtgever moet een V&G-plan opstellen voor de voorbereidingsfase.
 • In de uitvoeringsfase wordt het V&G-plan door een van de uitvoerende partijen (bijv. de hoofdaannemer) uitgevoerd.
 • Deze uitvoerende partij benoemt een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan op de bouwplaats.
 • Voor onderaannemers zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de arbowetgeving. Op dit onderwerp zijn de algemene bepalingen over het bouwproces van toepassing.
 • Een hoofdaannemer mag een korte veiligheidstoets afnemen voordat de onderaannemer aan de slag kan gaan op de arbeidsplaats.
 • Iedere werkgever op de bouwplaats blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van z’n wettelijke verplichtingen m.b.t. veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers.

Veiligheid en gezondheid op bouwprojecten

Projectbegeleiding kan ook bestaan uit:

 • projectgerichte risico-inventarisatie en -evaluatie
 • specifieke Taak Risico Analyses (TRA)
 • Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
 • opstellen en implementeren van VGM-plannen
 • advisering persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • voorbereiden en implementeren van toolbox systemen
 • opzetten en implementeren van een werkvergunningsysteem

 

De veiligheidskundigen van Safety Analyse helpen u graag met het opstellen van een V&G plan, neem contact op met telefoonnummer 0591 555985 of mail info@safetyanalyse.nl

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.