Wat is een Toolboxmeeting?

Een toolboxmeeting is een overleg tussen een werkgever en werknemers over de arbeidsomstandigheden op de werkplek in de ruimst mogelijke zin. Overleg tussen de werkgever en de werknemers is één van de basisgedachten achter de Arbo-wet. In de Arbo-wet wordt overleg op allerlei niveaus bedoeld, van management tot werkvloer.

Het overleg op de werkvloer vindt plaats tussen de direct leidinggevende en de groep werknemers die hij aanstuurt. Om dat overleg op een goede manier te laten verlopen is overleg nodig over allerlei zaken die voor een goede voortgang noodzakelijk zijn, dus ook over Arbo- en milieuzaken. Deze laatste vorm heeft de naam Toolboxmeeting meegekregen en maakt vaak onderdeel uit van het werkoverleg.

Waarom een Toolboxmeeting?

De bedoeling van een Toolboxmeeting is dat de medewerkers, tijdens een korte instructie, op de werkplek geïnstrueerd worden over de aspecten van hun werk die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu.

Van belang daarbij is de gedragsbeïnvloeding ten aanzien van zaken die wel of niet gedaan moeten respectievelijk mogen worden. Van belang is nog dat deze vorm van overleg bedoeld is voor alle medewerkers waarvoor de werkgever verantwoording draagt. Dat wil dus zeggen ook voor onderaannemers, inleenkrachten etc.

Waar gaat een Toolboxmeeting over?

Een toolboxmeeting kan over alles gaan wat met betrekking tot Arbo- en milieuzaken met het dagelijkse werk te maken heeft. De inhoud ligt dus niet vaste en kan zeer uiteenlopend zijn.

Hoe hou je een Toolboxmeeting?

Om enige structuur in het geheel aan te brengen is het aan te bevelen om steeds vaste en herkenbare onderwerpen terug komen.

Vaste onderdelen van een toolboxmeeting kunnen zijn:

terugkoppeling naar een vorige toolboxmeeting

één relevant onderwerp

melding, behandeling en voortgang ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke handelingen en gevaarlijke situaties

actuele milieuaspecten

rondvraag

Uiteraard moet de mogelijkheid aanwezig zijn om ad-hoc zaken te behandelen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld, nieuwe werknemers, nieuwe gereedschappen, machines en materieel, afvoer gevaarlijke stoffen en arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Audio-visueel

Safety Analyse organiseert toolboxmeetings voor uw medewerkers. Onze veiligheidskundigen maken daarbij gebruik van audio visuele hulpmiddelen, zoals instructiefilmpjes en Power Point presentaties.

Een voorbeeld van een toolboxmeeting vindt u hier Toolbox Orde en netheid

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.