Ongevallen analyse

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is maar al te waar, ook al hebt u de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.

Elke organisatie moet een ongeval analyseren. Het is belangrijk om de oorzaken te kennen, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen.

Safety Analyse beschikt over geroutineerde veiligheidskundigen. Zij maken een gedegen (tripod) ongevalsanalyse en leggen hun bevindingen en aanbevelingen voor u vast in een uitvoerig rapport. Het doel van de ongevallen analyse is:

 •   het scenario van het ongeval in kaart brengt en grafisch weergeeft;
 •   de falende en ontbrekende barrières identificeert;
 •   na bepaling van de directe oorzaken van falende barrières dieper ingaat op de latente en systematische fouten in de organisatie;
 •   een basis vormt voor structurele verbeteringen ter voorkoming van ongevallen.

Onafhankelijk

Safety Analyse is een onafhankelijke adviesbureau voor alle vraagstukken op het gebied van arbeidsveiligheid.

De mensen van Safety Analyse ondersteunen organisaties bij de opzet, het onderhoud en de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Eventueel in combinatie met kwaliteit– en milieuzorg.

 

Onveilige situaties en (bijna-)ongevallen

Het melden van (bijna) ongevallen en onveilige situaties is cruciaal om stappen te maken voor meer veiligheid in uw organisatie, maar er zijn meer redenen:

 • Inzicht in (proces-) afwijkingen
 • Stimuleert risicobewustzijn
 • Aanvulling op RI&E en PvA
 • Stimuleer het melding van onveilige situaties (near misses)

Als resultaatgerichte afspraak?

Om een veiligheidscultuur omslag te maken kan Safety Analyse een programma op maat maken voor uw organisatie. Er zal snel zichtbaar resultaat geboekt worden. De resultaten zijn duidelijk meetbaar en worden met KPI’s (Kritieke Prestatie Indicator) zichtbaar gemaakt (o.a. grafieken). Veiligheid & kwaliteit gaan alleen samen, duidelijk een win-win situatie.

Ongevallen:

Streven naar reductie tot 0 ongevallen na implementatie van de Safety Analyse Card (SAC)

Opvolging:

Het ontwikkelen van een lerende organisatie door het toepassen van een juiste onderzoeksmethodiek

Wat is een arbeidsongeval?

‘Incidenten met arbeidsverzuim zijn die situaties waarbij de werknemer vanwege een arbeidsgerelateerd letsel of ziekte een of meerdere dagen niet heeft kunnen werken terwijl hij die dag(en) anders wel zou hebben gewerkt’.

Arbeidsongevallen:

 • Letsel
 • Verzuim ongeval

Beperkte werkzaamheden (aangepast werk):

 • Beperkte werkzaamheden (ongeval zonder verzuim)

Medische behandeling:

 • EHBO behandeling (aansluitend met werkhervatting)
 • Doktersbehandeling (aansluitend met werkhervatting)
 • Ziekenhuisbehandeling (aansluitend met werkhervatting)

Bijna ongevallen en onveilige situaties:

 • Bijna ongeval
 • Onveilige situatie
 • Onveilige actie
 • Gevaarlijke situatie
 • Nieuw project met onbekende risico’s

Bij iedere (bijna) ongeval kun je de volgende vragen stellen:

 • Is er een taak veiligheidsanalyse?
 • Welke instructies zijn gegeven?
 • Wanneer, hoe, door wie aan wie?
 • Waar is dit vastgelegd?
 • Werd er volgens instructies gewerkt? Was dit mogelijk? Wie is hierover geïnformeerd?
 • Was er toezicht op naleving afspraken?

Resultaatgerichte afspraak:

 • 0 ongevallen
 • Meld tenminste 2 onveilige situaties per medewerker per jaar (veiligheidscultuur)

Software bijna ongevallen SAC Safety Analyse Card

Niemand gaat naar het werk gaat om gewond te raken. Onze prioriteit moet komen te liggen bij “Veilig produceren”, met restrisico’s op een aanvaardbaar niveau.

Om (bijna)ongevallen te voorkomen dienen onveilige handelingen- en situaties goed zichtbaar gemaakt te worden. Ongeveer 90% van de ongevallen zijn het gevolg van menselijk gedrag. Daarom moeten wij elkaar op onveilig gedrag leren aanspreken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.