Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Toolboxmeeting

Wat is een  Toolboxmeeting?

Een  toolboxmeeting is een overleg tussen een werkgever en werknemers over de  arbeidsomstandigheden op de werkplek in de ruimst mogelijke zin. Overleg tussen  de werkgever en de werknemers is één van de basisgedachten achter de Arbo-wet.  In de Arbo-wet wordt overleg op allerlei niveaus bedoeld, van management tot  werkvloer.

Het  overleg op de werkvloer vindt plaats tussen de direct leidinggevende en de groep  werknemers die hij aanstuurt. Om dat overleg op een goede manier te laten  verlopen is overleg nodig over allerlei zaken die voor een goede voortgang  noodzakelijk zijn, dus ook over Arbo- en milieuzaken. Deze laatste vorm heeft de  naam Toolboxmeeting meegekregen en maakt vaak onderdeel uit van het werkoverleg.

Waarom een Toolboxmeeting?

De  bedoeling van een Toolboxmeeting is dat de medewerkers, tijdens een korte  instructie, op de werkplek geïnstrueerd worden over de aspecten van hun werk die  te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu.

Van  belang daarbij is de gedragsbeïnvloeding ten aanzien van zaken die wel of niet  gedaan moeten respectievelijk mogen worden. Van belang is nog dat deze vorm van  overleg bedoeld is voor alle medewerkers waarvoor de werkgever verantwoording  draagt. Dat wil dus zeggen ook voor onderaannemers, inleenkrachten etc.

Waar gaat een Toolboxmeeting over?

Een  toolboxmeeting kan over alles gaan wat met betrekking tot Arbo- en milieuzaken  met het dagelijkse werk te maken heeft. De inhoud ligt dus niet vaste en kan  zeer uiteenlopend zijn.

Hoe  hou je een Toolboxmeeting?

Om  enige structuur in het geheel aan te brengen is het aan te bevelen om steeds  vaste en herkenbare onderwerpen terug komen.

Vaste  onderdelen van een toolboxmeeting kunnen zijn:

  • terugkoppeling naar een vorige toolboxmeeting

  • één relevant onderwerp

  • melding, behandeling en voortgang ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke handelingen en gevaarlijke situaties

  • actuele milieuaspecten

  • rondvraag

Uiteraard moet de mogelijkheid aanwezig zijn om ad-hoc zaken te behandelen.  Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld, nieuwe werknemers, nieuwe gereedschappen,  machines en materieel, afvoer gevaarlijke stoffen en arbeidsomstandigheden in  het algemeen.

Audio-visueel

Safety Analyse organiseert toolboxmeetings voor uw medewerkers. Onze veiligheidskundigen maken daarbij gebruik van audio visuele hulpmiddelen, zoals instructiefilmpjes en Power Point presentaties.

Een voorbeeld van een toolboxmeeting vindt u hier Toolbox Orde en netheid

 

 

Toolboxmeeting veilig & gezond werken

 

Spring naar toolbar