Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Machineveiligheid

Software, veiligheid, Risico

 

Met machines kunnen ongevallen gebeuren. De gevolgen daarvan zijn vaak groot, met blijvend letsel, persoonlijk leed en traumatische ervaringen. Machineveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp.

 

Machines moeten veilig zijn voor de mensen die ermee werken. Volgens de Arbowet- en regelgeving ligt de verantwoordelijkheid hiervoor zowel bij de werkgever als bij de werknemer.

Het is echter niet eenvoudig om juist de meest effectieve manier te vinden voor het beveiligen van een machine. Beveiligingen moeten namelijk aan allerlei regels en eisen voldoen. Het aanbrengen van beveiligingsvoorzieningen is een ontwerpprobleem op zich, waarbij kennis van regelgeving en normen onontbeerlijk is.

Machineveiligheid gaat over het beperken van de risico’s bij het werken met arbeidsmiddelen, zoals persen, mengers, mixers, elevatoren, heftrucks, hijsmiddelen en dergelijke.

Bij werkzaamheden aan machines en andere arbeidsmiddelen kunnen zich verschillende risico’s voordoen:

 • Knellen, snijden of pletten door bewegende delen, zoals aandrijvingen van diverse machines;
 • Intrekgevaar door roterende apparatuur en draaiend gereedschap;
 • Gevaar voor verbranding;
 • Valgevaar;
 • Aanrijdgevaar door transportmiddelen.

Arbeidsmiddel: Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen.

De machinebeoordeling is geen eenmalige oefening, maar een dynamisch / periodiek terugkerende opdracht ! ! !

Arbeid hygiënische strategie

Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.

Werkgevers moeten volgens een arbeid hygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. De arbeid hygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken.

De arbeid hygiënische strategie ziet er in hiërarchische volgorde als volgt uit:

 • Bronmaatregelen

Een werkgevers moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.

 • Collectieve maatregelen

Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.

 • Individuele maatregelen

Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taak roulatie).

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: handschoenen en lasbrillen.

Opzet onderdeel machineveiligheid

Het onderdeel machineveiligheid bestaat uit 3 delen:
 1. Algemene informatie over machineveiligheid;
 2. Informatie over methoden om risico’s omtrent het werken met machines in kaart te brengen;
 3. De mogelijke oplossingen.

Begeleiding bij het PvA en verbetertraject

Het opstellen van een Plan van Aanpak, het maken van keuzes tussen verschillende maatregelen (kiezen we voor een bronaanpak of een aanpak gericht op instructie, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.) is niet voor alle organisaties onderdeel van het dagelijkse werk. Vaak blijkt uit het verbetertraject ook dat er verschillende belangen zijn tussen bijvoorbeeld de productieafdeling en de technische dienst, of blijkt er een beperkt budget aanwezig te zijn.

Ook bij dit traject kan Safety Analyse ondersteuning bieden en bijvoorbeeld als technische vraagbaak dienen.

Fine & Kinney

Na de inventarisatie van de knelpunten, resp. de gevaren is het noodzakelijk het risico in te schatten. Aan de hand van de risico inschatting kan vervolgens bepaald worden welke risico met voorrang opgelost moeten worden.

De methode Fine & Kinney lijkt veel op de risicograaf die in NEN 1050 wordt beschreven. Safety Analyse heeft gekozen voor de methode Fine & Kinney omdat deze ook wordt toegepast bij de ongevallen-analysemethode en over het algemeen veel gebruikt wordt. De methode is relatief eenvoudig en kan daardoor ook gemakkelijk als tool worden gebruikt in alle lagen van de fabriek, van operator tot directie.

Uitgangspunt:

Ieder risico waarbij blijvend letsel of erger kan optreden moet voorkomen worden en vraagt dus direct handelen. In deze gevallen moet er een oplossing komen.

Fine & Kinney: Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect = W x B x E

B =         Frequentie en duur van de blootstelling

W =        Waarschijnlijkheid dat het effect daadwerkelijk optreedt

E =         Omvang van mogelijke schade/letsel door het beschouwde gevaar

Verwerking gegevens

Alle beschikbare gegevens zijn per equipment verwerkt in het door Safety Analyse ontwikkelde

Machineveiligheid software SARP genoemd.

Hierin is ruimte opgenomen voor een algemene beschrijving van de installatie, de risicobeoordeling en foto’s.

Het programma heeft uitgebreide mogelijkheden (bv. voor werkvergunningen) dat we als veiligheidskundigen voor deze RI&E gebruiken en is voor meerdere mogelijkheden inpasbaar voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Op verzoek kan er uitbreiding van mogelijkheden worden aangevraagd toepasbaar voor u als opdrachtgever. Het programma bevat een doeltreffende zoek- en sorteerfunctie.

Met behulp van SARP zijn we in staat een risicobeoordeling te maken van de installaties tot op equipmentniveau. De beoordeelde risico’s krijgen allen een bepaalde prioriteit die als handvat hoort te dienen voor implementatie en aanpassingen binnen het fabrieksterrein op equipmentniveau.

Bij een opdrachtgever waar de Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) onvolkomenheden zijn geconstateerd is het Safety Analyse Risk Program succesvol toegepast. De inspecteurs van de SZW vonden het Safety Analyse Risk Program een toegevoegde waarde voor het inventariseren van de risico’s.

Alle bestaande equipments welke in een database van de opdrachtgever staan kunnen overgenomen worden in SARP. De meeste opdrachtgevers werken met SAP maar ook andere database kunnen geïmplementeerd worden.

Machineveiligheid

Weet u zeker dat u op de juiste wijze wet- en regelgeving heeft geïnterpreteerd en de toepassingen daarvan heeft geïmplementeerd op het gebied van machineveiligheid in uw organisatie?

De wet vereist allerlei maatregelen om mens en machine veilig te laten functioneren. Elke ondernemer of machinebouwer is zelf verantwoordelijk om het risico te inventariseren. Wij adviseren u daarbij.

1. Safety Analyse brengt advies uit.

2. Safety Analyse ondersteunt bij het toetsen aan wet- en regelgeving.

3. Safety Analyse vertaalt de door de klant gekozen oplossingen naar technische maatregelen en implementeren deze.

Bestaande en nieuwe machines en productielijnen moeten voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Nieuwe machines moeten voldoen aan de Machinerichtlijn en voorzien zijn van de CE-markering. Voor alle in bedrijf genomen machines zijn bovendien de eisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing. Als u zelf machines bouwt of ombouwt, moeten deze voor ingebruikname worden gekeurd. Na goedkeuring wordt de CE-markering aangebracht.

Oudere machines

Oudere machines kunnen vaak nog jaren mee. Maar ze moeten natuurlijk wel voldoen aan de veiligheidsnormen. Safety Analyse keurt en adviseert, zodat ook uw oudere machines blijven voldoen aan het huidige vereiste veiligheidsniveau.

Machineveiligheid in alle fases van de levensduur van machines

 • Risicobeoordeling
 • Veiligheidsconcept
 • Veiligheidsdesign
 • Systeemintegratie
 • Validering
 • CE-markering
 • Veiligheidsanalyse van het machinepark
 • Lock Out Tag Out-systeem
 • Internationale conformiteitsbeoordeling
 • Inspectie van veiligheidsvoorzieningen

Safety Analyse maakt een analyse aan de hand van de volgende punten:

Machines moeten veilig zijn voor de mensen die er mee werken. Volgens de Arbowet- en regelgeving ligt de verantwoordelijkheid hiervoor  zowel bij de werkgever als de werknemer

Safety Analyse helpt u met het verhogen van machineveiligheid

Uitstekende ondersteuning door experts, dát is wat u kunt verwachten van Safety Analyse.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring naar toolbar