Gevarendiamant

oktober 19th, 2012 Posted in Algemeen
Gevarendiamant | Safety Analyse

Gevarendiamant | Safety Analyse

Gevarendiamant NFPA 704

 NFPA 704 of gevarendiamant is in zekere zin een identificatienummer voor chemische stoffen, gehanteerd door de Amerikaanse National Fire Protection Association of NFPA. Het duidt de risico mogelijkheden aan, die verbonden zijn aan de stof en is voornamelijk een handig herkenningsmiddel voor de brandweer en civiele bescherming.  Het teken bestaat uit een ruit, verdeeld in 4 even grote vierkante vlakken in 4 kleuren, waarin zich bepaalde nummers kunnen bevinden.  Betekenis van de nummers  De nummers zijn ingedeeld binnen 4 bepaalde kleurvlakken.

 

Blauw: gezondheid  4: Korte blootstelling aan deze stof kan ernstige verwondingen en de dood veroorzaken  3: Korte blootstelling aan deze stof kan serieuze tot matige verwondingen veroorzaken 2: Intense, maar niet chronische blootstelling kan tijdelijke verwondingen veroorzaken 1: Blootstelling aan deze stof veroorzaakt hoogstens irritatie aan ogen, maar betreft geen zware gevolgen 0: Blootstelling aan deze stof houdt geen risico in

 

Rood: Ontvlambaarheid en explosiviteit 4: Deze stof zal snel en volledig verdampen bij normale atmosferische omstandigheden en temperatuur, zal zich snel verspreiden door de lucht en bij de minste vonk brand veroorzaken en heeft een erg explosief karakter 3: Vaste stoffen en vloeistoffen die zeer ontvlambaar zijn bij alle mogelijke temperaturen 2: Deze stof heeft een lage temperatuur nodig om brand te veroorzaken 1: Deze stof heeft een hoge temperatuur nodig om brand te veroorzaken 0: Niet-ontvlambaar en niet-explosief

 

Geel: Stabiliteit en reactiviteit 4: Stof die zeer snel reageert, detonatie veroorzaakt bij normale atmosferische druk of temperatuur en niet bestand is tegen schokken 3: Stof die snel zal exploderen, maar enkel wanneer de bron voldoende krachtig is (hoge temperatuur, …), reageert explosief met water, niet bestand tegen schokken 2: Bij hoge temperaturen en druk ondergaat deze stof ernstige chemische veranderingen, die explosief kunnen zijn, reactie met water is krachtig 1: Normaal gezien stabiele stof, maar bij hoge temperaturen en druk wordt de stof instabiel en kan ontploffingsgevaar bevatten 0: Normaal gezien stabiel, zelfs onder hoge of lage druk en bij hoge temperaturen, niet-reactief met water en weinig tot niet explosief

 

Wit: Bijzondere aanduidingen Het witte vlak werkt niet met nummers, maar met een aantal specifieke symbolen: W: reageert met water op een ongewone en gevaarlijke manier OX of OXY: oxidator SA: verstikkend gas COR: corrosief, sterk zuur of base ACID: corrosief zuur ALK: corrosief base BIO: bevat biologisch gevaar POI: giftig CRY of CRYO: cryogeen

 

Gevarendiamant | Safety Analyse

Gevarendiamant | Safety Analyse

Afdruk versie: Gevarendiamant NFPA 704 Naar aanleiding van bovengenoemde kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Safety Analyse. Dit kan altijd telefonisch 0591 555985 maar ook per e-mail info@safetyanalyse.nl Veiligheid in het algemeen en arbeidsveiligheid in het bijzonder zijn moeilijk te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor de ander niet aan de orde. Het ideaalbeeld van veiligheid kan voor een ieder verschillend zijn. Evenals de mate waarin men risico’s durft te nemen. Met betrekking tot arbeidsveiligheid is de boodschap van Safety Analyse helder: het voorkomen van ongevallen. Onze visie: de wijze waarop bedrijven en hun medewerkers met veiligheid omgaan, moet beter en kan beter. Veiligheid is daarom een belangrijke factor als men spreekt over een goede werkomgeving. Uit onderzoeken over de afgelopen jaren komt structureel naar voren dat zeker 80% van de ongevallen op de werkplaats en werkvloer wordt veroorzaakt door menselijk falen en fouten in veiligheidsbeheerssystemen. De resterende 20% is een gevolg van onveilige situaties die ook veroorzaakt kunnen zijn door menselijke fouten. Bij arbeidsveiligheid gaat het dan ook om alle bedrijfsmatige activiteiten die risico’s met zich meebrengen voor letsel aan personen of schade aan voorwerpen. Hierin spelen enerzijds de continuïteit van de organisatie en haar processen, en anderzijds de vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers een rol. Bij onveilige situaties kunnen ongevallen ontstaan die vaak resulteren in diep menselijk leed en hoge kosten. Safety Analyse pleit er daarom altijd voor om goede managementsystemen en procedures op te stellen die leiden tot een gedegen veiligheidsbeleid, gedragen door de gehele organisatie. www.safetyanalyse.nl www.safetyanalyse.nl/blog/  

Reacties niet toegestaan